0

Your BasketPrivacy Verklaring

Privacyverklaring van Esthetic Health B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht, ingeschreven onder nummer 63593920 bij de Kamer van Koophandel.
Esthetic Health verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.esthetichealth.nl en bij het registratie- of aanmeldingsproces. Voorop staat dat Esthetic Health behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van Gebruikers. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Esthetic Health persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.
 
Verwerking persoonsgegevens
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.
 
Plaatsen bestelling of aanmelden als zakelijke afnemer
Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een account en/of voor het plaatsen van een bestelling of bij het invullen van een online formulier, zoals een contactformulier, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:
 
uw naam en voornamen/voorletters
uw e-mailadres
uw adres
uw postcode
uw woonplaats
uw telefoonnummer
uw btw-nummer
uw kvk-nummer
het afleveradres
betalingsgegevens
IP-adres
 
U kunt overigens ook zonder het aanmaken van een account een bestelling plaatsen. In dat geval vragen wij u eveneens om de hierboven genoemde gegevens.
 
Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aanmeldt als klant of zakelijke afnemer kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.
 
Contactformulier of meer informatie
Indien u een contactformulier invult vragen wij u om uw naam en uw telefoonnummer en/of e-mailadres, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen.
 
Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
Het afhandelen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;
Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw bestelling of andere vragen;
Het afhandelen van de betaling van uw bestelling;
Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;
Het behandelen van geschillen;
Om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van Esthetic Health;
Om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.
 
Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
In het belang van de veiligheid van de Staat;
Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons een bestelling plaatst en/of een contactformulier invult verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.
 
In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.
 
Derden
De website van Esthetic Health kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Esthetic Health is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Esthetic Health raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.
 

Zo heeft Esthetic Health social media buttons van Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest op haar website geplaatst, zodat u Esthetic Health kunt volgen via deze social media platforms. Indien via een van de social media buttons wordt doorgelinkt naar de website van deze social media platforms, is het privacybeleid van deze platforms van toepassing.

 
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Esthetic Health.

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bezorgdiensten;
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Esthetic Health;
Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op uw verzoek, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen Esthetic Health en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.
 
Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.
Verzet & correctie
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar contact@esthetichealth.nl. Esthetic Health zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.
 
In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar contact@esthetichealth.nl. Esthetic Health zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Esthetic Health de verwerking beëindigen.
 
Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Esthetic Health verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar contact@esthetichealth.nl. Esthetic Health zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.
 
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld
 
Beveiliging persoonsgegevens
Esthetic Health heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Esthetic Health onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.
 
Wijziging Privacyverklaring
Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.esthetichealth.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2018.
 
Contactgegevens
Esthetic Health B.V.
Zwolseweg 39a
2994 LB Barendrecht
Nederland
contact@esthetichealth.nl